תקנון

 1. כללי
  1. אתר האינטרנט של החברה (להלן: "האתר") מנוהל ומופעל על-ידי החברה, ומאפשר את רכישתם והזמנתם של מוצרים ו/או שירותים שונים (להלן: "השירותים").
  2. אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים להלן.
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש".
  4. תנאי שימוש אלה מופנים אליך, אולם אם הינך פועל בשם ו/או עבור בית עסק מסוים תנאי השימוש האלה יחולו עליך ועל בית העסק כאחד.
  5. מובהר, כי השירותים אינם מוצעים לך אם הינך נוכח במקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.
 2. התחייבויותיך בעת השימוש באתר. הנך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):
  1. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש באתר.
  2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים.
  3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר.
  4. השירותים אותם מציעה החברה מהווים קניינה הרוחני של החברה. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים, אלא בהתאם ועל פי הוראות תנאי שימוש אלה.
  5. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותים ו/או באתר.
  6. כמו כן, הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של כל גורם שהוא.
  7. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל הפעולות המבוצעות באמצעות השירותים נרשמות ומתועדות על ידי החברה.
  8. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך (לרבות כפי שמתבקש בטופס הרישום, ככל שישנו). כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר על-ידיך במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.
  9. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים, כולם או חלקם, בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה.
 3. רישום לשירותים. במידה והאתר כולל הליך רישום, תחולנה ההוראות הבאות:
  1. במהלך הרישום ייתכן ותתבקש לבחור בסיסמה אישית אשר תזהה אותך בעת השימוש בשירותים. פעולה זו מאפשרת ביצוע זיהוי טוב יותר של הלקוח ושימוש בטוח יותר בשירותים.
  2. הינך מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על הסיסמה בסוד, ולפעול בהתאם להנחיות החברה כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה לך החברה. החברה לא תישא באחריות במידה ומסרת את הסיסמה לאחר, למעט מסירתה למורשים בהתאם להוראות ההסכם.
  3. בעת הרישום לשירותים, הינך מאשר לחברה לשמור מידע מסוים אודותיך. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת להלן.
 4. השירותים באתר
  1. אתר החברה מאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים.
  2. טרם ביצוע הזמנה, תידרש לבצע רישום לאתר, באמצעות הקלדת פרטים אישיים כגון שם, כתובת, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים, אם וככל שיידרשו. על-מנת שהזמנתך תבוצע במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ועדכניים.
  3. מיד לאחר ביצוע הפעולה, תבצע החברה בדיקה של פרטייך, לרבות פרטי כרטיס האשראי שלך, ועם אישור ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שהזמנתך אושרה, תירשם הזמנתך אצל החברה.
  4. מובהר ומודגש, כי משלוח אישור בדואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה והוא לא יחייב את החברה. רק רישומי החברה במחשבי החברה יהוו ראיה קבילה לנכונות הפעולות.
 5. אספקה ומדיניות החזרות וביטולים
  1. החברה ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ו/או לנקודת האיסוף המוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה המצוינים באתר ו/או בדף המכירה של המוצר ו/או השירות.
  2. הנך רשאי לבטל את העסקה שביצעת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010). כל ביטול של עסקה צריך להיעשות על-ידיך בכתב באמצעות דרכי התקשורת עם החברה, כמפורט באתר, ותוך פרק הזמן הקבוע בחוק זה ובתקנות שהותקנו מכוחו.
  3. זכות ביטול כאמור לא תחול ביחס למוצרים ו/או שירותים, כפי המפורט בחוק זה ובתקנות שהותקנו מכוחו.
  4. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר ו/או השירות לבין הפרטים כפי שהוצגו באתר, יושב לך הסכום ששולם על-ידיך בגין המוצר ו/או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או עד 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, או כל שיעור אחר, כפי שיקבע בכל דין. דמי הביטול ינוכו מעלות המוצר ו/או השירות רק בתנאי שפנית בבקשה לביטול העסקה כאמור לעיל.
  5. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר ו/או השירות לבין הפרטים כפי שהוצגו באתר, לא תחויב בדמי ביטול כלשהם.
  6. ניתן לבטל עד 24 שעות לפני מועד הפגישה.
 6. סעדים. החברה תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת להחזיק ולעכב את ביצוע העסקאות ו/או את המוצרים ו/או השירותים המסופקים על-ידיה, להגביל את גישתך לשירותים ולסרב לספק לך את השירותים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
  1. אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה.
  2. אם אין היא מסוגלת לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידיך.
  3. אם היא סבורה שהשימוש שלך בשירותים מהווה סיכון כספי ו/או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך.
  4. אם היא סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי ו/או תשלום ו/או ליצור אחריות משפטית עבורך, עבורה ו/או עבור קהל לקוחותיה.
 7. אחריות וסיכונים
  1. מובהר, כי מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה. החברה משקיעה מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים
  2. מובהר, כי השירותים יינתנו על ידי החברה בהתאם להנחיות הלקוח ו/או הנחיותיו של מי שנחזה ללקוח, בכפוף להוראות תנאי השימוש. כדי להקטין את הסיכון, עליך להקפיד על נהלי אבטחת המידע של החברה. כמו-כן עליך להודיע מיד לחברה על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בחשבונך ו/או בשמך. ככל שנדרש לבחור סיסמה לצורך כניסה לאתר, במקרה של חשש לחשיפת הסיסמה האישית שלך באתר, יש לבצע החלפת סיסמה באופן יזום ומיידי באתר האינטרנט או בעזרת שירות הלקוחות. הינך מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה שלך את נהלי אבטחת המידע של החברה
  3. החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של דואר ישראל ו/או כל חברת השליחויות, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. אספקת מוצרים אל ביתך, אם תתאפשר, כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר, והם יתווספו למחיר המוצרים ו/או השירותים המצוינים באתר.
  4. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, החברה תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת החברה, והחברה עשתה מאמץ סביר למנעם:
   1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע
   2. תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצלך, לרבות כל תכנה ו/או חומרה שסופקה לך על-ידי צד שלישי
   3. חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים (לרבות מוצרים ו/או שירותים של צד שלישי המוצעים לך במהלך השימוש בשירותים) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהחברה באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והינך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.
 8. פרטיות
  1. כללי. בכדי להשתמש בחלק מן השירותים בנוחות וביעילות, ייתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, ופרטים נוספים. כן ייתכן ותתבקש לספק לחברה מידע אודותיך כגון פרטי כרטיסי האשראי שלך (להלן: "המידע").
   1. להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ושימוש בפרטים אודותיך, (להלן: "מדיניות הפרטיות"). יש להדגיש כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה.
   2. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך, כחלק מתהליך הרישום לשירותים (ככל שקיים הליך כאמור), המידע האישי המועבר על ידיך בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר או עושה שימוש בשירותים (באמצעות Cookies, או בכל דרך אחרת).
   3. החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך ואודות בית העסק על ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים בשירותים ואשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי
   4. החברה עשויה להשתמש במידע שנאסף אודותיך בעת השימוש בשירותים, למטרות הבאות:
    1. יצירת קשר עמך
    2. משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך ו/או אל בית העסק לרבות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעותSMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאך וכן בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש בשירותים ואו כתוצאה משימוש בכרטיס האשראי ו/או מכל פעילות אחרת המתנהלת באמצעות החברה.
   5. גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים:
    1. החברה לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך
    2. החברה תהא רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:
     1. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים ולצרכי אבטחת מידע, לפי העניין. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה
     2. החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים
   6. במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא. העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין.
 9. הודעות ועדכונים
  1. הודעות ועדכונים, לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל או באמצעות הודעותSMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר לכתובת אותה ציינת בטופס הרישום לשירותים, או שנמסרה לנו במסגרת מתן השירות הנוכחי, או במסגרת ההסכם עליו הינך חתום מול החברה
 10. גיל ואחריות כללית
  1. הינך מצהיר כי הינך בגיר מעל גיל 18 וכשיר משפטית למתן התחייבויותיך על פי תנאי השימוש הללו, לרבות שימושך בשירותים. אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם בינך לבין החברה, הינך נושא באחריות מלאה בעבור כל השימושים שהינך מבצע בשירותים.
 11. שירות לקוחות
  1. ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בשעות הפעילות, לרבות במקרים של תקלות טכניות באתר באמצעים המפורטים ובזמנים המפורטים באתר החברה.
 12. סמכות שיפוט
  1. השימוש באתר ו/או בשירותים כפוף לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט נתוני לבתי המשפט בישראל בלבד.

הטיפול באחריות המטפל בלבד, מכון נעם אינו אחראי על התוכן שמועבר במהלך הטיפולים. המכון משמש כמתווך היכרות בין המטופל למטפל.
מרכז נעם